گروه پرسش احکام
کدرهگیری 869
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم افطار روزه قضا به اصرار شوهر

سلام علیکم خانمی که در حال گرفتن روزه قضا قبل از ظهر با اصرار پدر مادر یا شوهر بر شکستن روزه مواجه میشود وظیفه اش چیست؟
هوالعلیم
نمی تواند روزه خود را بشکند.