گروه پرسش احکام
کدرهگیری 872
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تصرّف بدون اجازه در اموال پدر

با سلام اگر خانواده ای 4 نفره متشکل از 3 دختر و 1پسر باشد پدر آن خانواده به فرزند پسر بیش از همه رسیدگی کند و مال و ثروت زیادی به او بدهد آیا دختران حق دارند که حق و حقوقی که به آنها داده نشده را به طور مخفیانه از پدر بگیرند؟
هوالعلیم
خیر