گروه پرسش احکام
کدرهگیری 873
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تصرّف زن در مال شوهر بدون اجازۀ او

بسمه تعالی
آیا پول رهن منزل مسکونی جزء مستثنیات دِین می باشد. آیا زن می تواند در حالی که در عقد دائم همسر خود می باشد. وجه رهن منزل مسکونی را توقیف و برداشت کند؟ با تشکر
هوالعلیم
1 بلی جزء مستثنیات است.
2 باید از شوهر اجازه بگیرد.