گروه پرسش احکام
کدرهگیری 874
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم تصرّف شوهر در اموال همسرش

آیا مرد می تواند بدون اجازه و نظر همسرش که کارمند است از حقوق زنش برای هر کاری خرج کند؟ آیا نظر همسرش شرط نیست؟
هوالعلیم
خیر! باید با اطّلاع و رضایت همسرش باشد.