گروه پرسش احکام
کدرهگیری 877
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم رطوبت زن بعد از جماع

با سلام خدمت استاد محترم آیت اللَه طهرانی
آبی که از فرج زن بعد از جماع که شبیه منی است ولی مشکوک به منی است حکمش چیست؟
هوالعلیم
اگر زن به حال ارضاء رسیده باشد نجس است.