گروه پرسش احکام
کدرهگیری 878
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم روزه زن باردار

هوالعلیم.
آیا زن حامله در صورتی که بداند می تواند در ماه رمضان روزه بگیرد و مشکلی از لحاظ جسمی برای او پیش نمی آید، می تواند روزه بگیرد؟
هوالعلیم
بلی