گروه پرسش احکام
کدرهگیری 880
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شرکت در مجالس جشن که در آن موسیقی نواخته می شود

بسم اللَه الرحمن الرحیم ایا جلوگیری کردن زن از ورود به مجالس جشن و عروسی که در این مجالس موسیقی و ... انجام میشود بر شوهر واجب شرعی و تکلیفی است یا خیر
هوالعلیم
زن بدون اجازۀ شوهر حرام است در مجلسی شرکت کند وبر شوهر واجب است اورا از رفتن به مجالس حرام منع نماید.