گروه پرسش احکام
کدرهگیری 881
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شرکت در مجلس مختلط

آیا رفتن به مجلس عروسی در صورت جدا نبودن خانم ها و آقایان در صورتی که محیط وسیع بوده و شوهر تمایل به رفتن داشته باشد جایز است؟ در صورتی که در دستورات ذکر خاصی نداشته باشیم ایرادی ندارد؟
هوالعلیم
در مجلس مختلط نباید شرکت کرد.