گروه پرسش احکام
کدرهگیری 883
تاریخ ثبت 1439/02/15
دختران در چه سنی به بلوغ می رسند.؟

دختران در چه سنی به بلوغ میرسند؟
هوالعلیم
حدودا چهارده سالگی