گروه پرسش احکام
کدرهگیری 884
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعا و قرآن به سر گرفتن حائض

خواندان دعاهای جوشن کبیر و سایر دعاها درشب های قدر بر حائض ایراد دارد ؟ و آیا حائض میتواند در این شبها قران بر سر بگذارد ؟
هوالعلیم
1
خیر
2
بلی