گروه پرسش احکام
کدرهگیری 885
تاریخ ثبت 1439/02/15
روزه بانوان به هنگام عذر

اگر پس از پاك شدن روزه بگيريم در طي روز لك ببينيم مي توانيم سريع غسل كنيم و به روزه ادامه دهيم يا بايد افطار كنيم اگر چه ديگر لك نبينيم ?
هو العالم چنانچه این لک دیدن به دنبال حیض باشد حکم حیض را داشته و روزه آن روز باطل است و اگر خارج از مدت حیض باشد حکم استحاضه را دارد و روزه صحیح است.