گروه پرسش احکام
کدرهگیری 886
تاریخ ثبت 1439/02/15
روزه زن بدون اجازه شوهر

سلام علیکم آیا زن میتواند با مخالفت شوهر روزه ی عهد بگیرد؟
هوالعلیم
نمی تواند