گروه پرسش احکام
کدرهگیری 887
تاریخ ثبت 1439/02/15
روزه گرفتن مادر در زمان شیردهی

اگر روزه گرفتن زن شیردهی موجب کم شدن یا تمام شدن شیر او شود و کودک در سن یک و نیم سالگی است، تکلیف او روزه است یا افطار؟
پاسخ سریع موجب امتنان و رفع نگرانی است.
هوالعلیم
نباید روزه بگیرد.