گروه پرسش احکام
کدرهگیری 889
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن بلوغ دختران

بسم اللَه الرحمن الرحیم
دخترانی که در ده سالگی حیض می شوند آیا سنّ تکلیفشان همان چهارده سالگی است؟
هوالعلیم
بلی