گروه پرسش احکام
کدرهگیری 892
تاریخ ثبت 1439/02/15
سن تکلیف دختران

هو الحی سلام علیکم، لطفاً شرایط به تکلیف رسیدن دختران را بفرمایید؟ آیا فقط سن شرط است؟
هوالعلیم
برای دختران سیزده سال تمام است ولی خوب است که از نه سالگی آنها را تشویق به رعایت تکالیف بنمائید. در این مورد قصد دارم رساله ای برشته تحریر آورم.