گروه پرسش احکام
کدرهگیری 893
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت زنان در تشییع جنازه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
خانم ها برای تشییع جنازه پدر و مادر هم نباید بروند؟ تشیع جنازه مادر شوهر چه ؟ اگر همسر توقع داشته باشد یا ناراحت شود؟
هوالعلیم
خیر