گروه پرسش احکام
کدرهگیری 895
تاریخ ثبت 1439/02/15
عادت ماهیانه

اگر زنی عادت ماهانه او وسط روز شد یعنی ساعت 2 به بعد و طبق عادت روز هفتم می رود آیا باید او روز قبل یا قبل از اذان صبح همان روز غسل کند?
هوالعلیم
آری