گروه پرسش احکام
کدرهگیری 896
تاریخ ثبت 1439/02/15
عادت مضطربه

آیا کسی که عادت مضطربه دارد وقتی لکهای اول حیضش متوالی بود میتوان جزو حیض قرار داد ؟ اگر جواب بله است پس برای خانمی که وقتی یقین کرد حیض شده است روزه اش را در وسطهای روزه ماه رمضان بخورد بعد از چند لک متوالی دیدن 18 ساعت پاکی ببیند روزه اش درست بوده؟2 اگر روزه اش درست بوده و آن چند لک ابتدا استحاضه بوده آیا با خوردن روزه اش کفاره عمدی بر او وارد است با وجود به یقین داشتن به حایض شدن؟
هوالعلیم
روزه اش درست نبوده است.