گروه پرسش احکام
کدرهگیری 897
تاریخ ثبت 1439/02/15
عادت مضطربه بانوان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آیا برای زنی که عادت مضطربه دارد بعد از چند روز که شرایط حیض را داشت و حیض به حساب آورد ( قبل از تمام شدن 10 روز ) و غسل حیض بجا آورد و 10 الی 15 ساعت پاک بود. دوباره چند تا لک دید. لکهای بعد از پاکی استحاضه است حتی اگر کمتر از 10 روز باشد ؟
2 آیا در ماه رمضان نیز حتی اگر کمتر از 10 روز باشد لکهای بعد از پاکی مجدد احتیاج به غسل حیض ندارد؟
3 آیا این پاکی 10 ساعته منوط بر وارسی کردن باطن است یا همینکه در لباسمان پاکی دیدیم کافی است؟ (برای افراد کثیر الشک و حتی افراد عادی)
هوالعلیم
1
آری
2
خیر
3
کافی است.