گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 9
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت تلاوت بسم اللَه الرحمن الرحیم در ابتدای سور

به هنگام شروع تلاوت قراّن چنانچه از وسط سوره باشد گفتن «بسم اللَه الرحمن الرحیم» به چه صورت است ؟
هو العالم بسم اللَه الرحمن الرحیم بلحاظ شروع در هر امری از جمله قرائت قرآن مستحب است و اینکه گفته می شود هر سوره از قرآن بسم اللَه مخصوص به خود را دارد محل تأمل است . بسم اللَه الرحمن الرحیم در همه سوره ها به یک معنی است و لذا انسان می تواند قبل از انتخاب سوره ، بسم اللَه آنرا بگوید سپس سوره مورد نظر خود را انتخاب کند .