گروه پرسش احکام
کدرهگیری 901
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت در ایام عادت

اگر خانمی در عادت باشد و مجبور شود غسل جنابت انجام دهد در زمان پریودی می تواند و یا اینکه باید حتما پاک شود و بعد غسل جنابت کند؟
هوالعلیم
پس از پاک شدن غسل کند.