گروه پرسش احکام
کدرهگیری 902
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت در چه صورتی برای بانوان واجب می شود؟

در چه صورت غسل جنابت بر زن هم واجب مي شود ؟
به دو صورت زن جنب شده و غسل بر او واجب مي شود: صورت اوّل دخول است گر چه زن محتلم نشده باشد و احساس لذّت ناشي از ارضاء نشده باشد. صورت دوّم : جنابت ناشي از ارضاء است و آن حالت خاصّي است كه زن چه در بيداري و چه در خواب احساس كند كه آن حالت در او پيدا شده است حالتي كه پس از آن رخوت و سستي بر او غالب شود و تمايل به اين مسئله منتفي شود .