گروه پرسش احکام
کدرهگیری 904
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت و حیض

سلام علیکم
1: آیا خانمی که حائض است اگر به طریقی جنب شود باید غسل انجام دهد؟ یعنی بعد از غسل از جنابت در می آید یا باید صبر کند تا پاک شود و دو غسل را باهم انجام دهد؟
2: آیا قبل از انجام غسل حیض اگر خانمی پاک شده باشد می تواند مجامعت داشته باشد؟
هوالعلیم
باید همراه با غسل حیض غسل جنابت نیز انجام دهد و پیش از غسل حیض نمی تواند مجامعت نماید.