گروه پرسش احکام
کدرهگیری 906
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسلهای ثلاثه کفایت از وضو نمی کند.

غسلهای ثلاثه کفایت از وضو می کند؟
هوالعالم خیر.