گروه پرسش احکام
کدرهگیری 908
تاریخ ثبت 1439/02/15
قضاء روزه بر شخص حائض واجب است!

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم زني كه از زمانيكه حائض شده نميدانسته كه بايد روزه هاي قضاي خود را بگيرد ولي در ماه رجب و شعبان سال بعد آن حدودا 10 روز را به نيّت روزه مستحبي ميگرفته است. اكنون وظيفه اش چيست؟ باتشکر فراوان.
هوالعلیم
باید روزه ها را قضاء کند.