گروه پرسش احکام
کدرهگیری 909
تاریخ ثبت 1439/02/15
قضاء روزه و کفاره

سلام علیکم
1 زنی که بچه شیر می دهد و نمی تواند روزه بگیرد آیا اگر تا سال آینده قضای آنرا نگیرد باید کفاره بدهد؟ 2 زنی که یقین دارد عادت او 5 روزه است اگر بعد از پاک شدن برود و غسل کند و سپس بعد از 7 روز در همان ماه دوباره عادت بشود چه حکمی دارد؟
هوالعلیم
1 بلی
2 استحاضه است.