گروه پرسش احکام
کدرهگیری 910
تاریخ ثبت 1439/02/15
قضاء نماز در هنگام عادت ماهانه

با سلام.آیا اگر زنی قبل از قضا شدن نماز و در حالی که آن وعده از نماز را نخوانده باشد عادت شود ایا قضایه آن نماز بر عهده او است یا خیر؟
هوالعلیم.
باید قضا کند.