گروه پرسش احکام
کدرهگیری 919
تاریخ ثبت 1439/02/15
کاشت ناخن

وضعیت وضو وغسل جنابت برای خانمهائی که اقدام به کاشت ناخن می کنند
هوالعلیم.
اشکال ندارد.