گروه پرسش احکام
کدرهگیری 920
تاریخ ثبت 1439/02/15
کاشت ناخن، دف زدن در عروسی ها

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم کاشت ناخن به این صورت است که سطح ناخن را تراشیده و نازک می کنند، پودری را با مایعی ترکیب میکنند و آنرا روی ناخن قرار داده و به آن فرم می دهند و مقداری را هم زیر گوشت ناخن برده تا کامل سطح ناخن پوشیده شود. این ماده بعد اندک زمانی خشک شده و به رنگ و شکل ناخن در می آید. بعد از یک مدت اگر این کاشت برداشته شود ناخن اصلی بر اثر نرسیدن هوا ،زرد و نازک می شود یعنی حتی مانعی است از رسیدن هوا .حال سؤال اینست که این کاشت برای وضو و غسل مانع است؟چون شما در پاسخی فرموده بودید کاشت ناخن ایرادی ندارد برای وضو و غسل.
2. آیا دف زدن چند نفر همزمان با هم (یک ریتم و هم آهنگ)در عروسی اشکال دارد ؟ یا فقط یک دف مجاز است؟
هوالعلیم
1 کاشت ناخن به این صورت اشکالی ندارد.
2 دف زدن نباید به شکل موسیقی درآید.