گروه پرسش احکام
کدرهگیری 923
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره جماع در ایام حیض

سی سال است که ازدواج کرده ام تاکنون بدلیل نداشتن رساله نمیدانستم که جماع کردن در ایام حیض حرام است و کفاره دارد حال با علم به این موضوع و مشورت با شخصی صاحب نظر ایشان اظهار می دارند که کفاره این گناه را بابت سی سال آنهم به ازای هربار مجامعت 5/4 نخود طلا باید کفاره به فقیر بدهی سؤال اینست که با توجه به عدم اطلاع اینجانب و توبه از این عمل آیا بازهم باید کفاره این مدت طولانی را بپردازم یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا میتوان آنرا بصورت اقساط ماهانه
پرداخت نمایم یا خیر باید یکجا بپردازم .
هوالعلیم
در صورت عدم اطلاع بر حکم مساله کفاره واجب نمی باشد.
اگر خداوند بر بندگانش ترحم نمی نمود که بسیاری ور شکست می شدند.