گروه پرسش احکام
کدرهگیری 924
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفش های پاشنه بلند بانوان

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم كفش زنانه اي كه صدا ميدهد چه حكمي دارد؟ آيا پوشیدن آن حرام است؟ باتشکر فراوان.
هوالعلیم
خوب نیست و چنانچه باعث توجّه مرد گردد حرام است.