گروه پرسش احکام
کدرهگیری 926
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت حجاب

سلام ‏ آیا پوشش کل صورت زن از نامحرم ‏(‏ استفاده از پوشيه ‏)‏ واجب است؟
هوالعلیم
استفاده از پوشیه ملازم با پوشش صورت زن نیست می توان بدون پوشیه نیز صورت خود را از نامحرم پوشاند.