گروه پرسش احکام
کدرهگیری 928
تاریخ ثبت 1439/02/15
لاک بر روی قسمت مرده ناخن

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم اگر فقط قسمت مرده ناخن دست لاک داشته باشد (یعنی بخشی از ناخن که بلند شده) آیا در این حالت وضو و غسل صحیح است؟
هوالعلیم
خیر باید پاک شود.