گروه پرسش احکام
کدرهگیری 935
تاریخ ثبت 1439/02/15
لکه بینی

من 3 روز متوالی لکه های زرد رنگ دیده ام نمی دانم عفونت است یا خون تکلیف روزه ام چیست؟ اگر هم خون هست نشانه های خون استضاحه را دارد ولی 3 روز هست ادامه داشته آیا حیض حساب می شود؟
هوالعلیم
استحاضه باید به حساب آورید.