گروه پرسش احکام
کدرهگیری 939
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسائل بانوان

با سلام؛ اصولاً روزهشتم پاک می شوم ولی روز نهم متوجه شدم که لکه ای داشته ام که قبلاً متوجه این لکه نبوده ام و نماز خوانده ام و روزه هم گرفته ام آیا روزه و نماز قبول است و آیا باید مجدداً غسل کنم یا خیر با تشکراززحمات شما
هوالعلیم
نیازی به غسل نیست و نماز و روزه صحیح می باشد.