گروه پرسش احکام
کدرهگیری 940
تاریخ ثبت 1439/02/15
موارد اطاعت زن از شوهر

از نظر شرعی در چه مواردی واجب است زن از شوهر اطاعت کند؟
هوالعلیم
در دعوت میهمان، خروج از منزل، اقامت در مکانهای خاص، امور زناشوئی، ارتباط با افراد، مخارج منزل و... .