گروه پرسش احکام
کدرهگیری 944
تاریخ ثبت 1439/02/15
موسیقی، لاک زدن

1 در رشت مقبره ای به نام خواهر امام وجود دارد که گفته می شود خواهر امام رضا علیه سلام است. آیا سندیت دارد؟
2 آیا لاک زدن در دوران حیض به صورتی که جلب توجهی هم نکند حرام است؟
3 شرکت در باشگاه ورزشی که در آن موسیقی پخش می شود ،حرام است؟
هوالعلیم
1
اطّلاعی ندارم.
2
خیر
3
آری