گروه پرسش احکام
کدرهگیری 945
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان و معیار بد حجابی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) بد حجاب از نظر شما چه شخصي است؟(از نظر آرایش،بیرون بودن وجه و کفین، بیرون ماندن مو و...)2)افراد بد حجابي كه فرموديد آنها را به منزل راه ندهيد، آيا همان ويژگيهاي پاسخ سؤال 1 را دارند؟.باتشکرفراوان.
هوالعلیم.
1ـ لغت بدحجاب لغت مناسبی نیست، بلکه باید گفت بیحجاب. منتها بیحجاب مراتب مختلفی دارد و از آرایش نمودن تا برهنه بیرون آمدن.
2ـ بلی، منظور افرادی هستند که موی خود را ظاهر کرده و نیز افرادی که آرایش میکنند.