گروه پرسش احکام
کدرهگیری 950
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز

خانمی که مجرد می باشد ولی از لحاظ کار و درآمد مستقل است و با خانواده ساکن طهران هستند ولی زادگاه پدرش در شهرستانی که فاصله اش تا طهران 75کیلومتر است می باشد وآنجا نمازشان کامل است با توجه به اینکه زادگاه خانم طهران است آیا ایشان در مورد شکسته یا کامل بودن نماز و روزه اش باید تابع پدرش باشد (با توجه به اینکه مرجع تقلید خانم حضرتعالی هستید و ایشان فقط برای تفریح به آنجا می روند)؟
هو العلیم
نمازش شکسته است و تابع پدر نیست.