گروه پرسش احکام
کدرهگیری 965
تاریخ ثبت 1439/02/15
اهداعضو افراد دچار مرگ مغزی

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم؛ سلام علیکم؛ 1 آیا کسی که مرگ مغزی شده است می توان اجزاء بدن او را مانند قلب و کلیه و غیره را به بیماران دیگری که احتیاج دارند داد؟ 2 آیا پیوند اجزای انسان مرده به انسان زنده جایز است؟ پیوند اجزای حیوان مانند چشم گوسفند به انسان چطور؟ 3 مسلمانی که می داند دشمن در برابر اوست ( مانند مسلمان لبنانی در برابر اسرائیلی ها) آیا می تواند به کمر خود بمب ببندد و بمب ها را در میان آنها منفجر کند و در نتیجه، هم خود او و هم اسرائیلی ها کشته شوند؟ آیا او شهید است؟
هوالعلیم.
1ـ خیر.
2ـ اشکال ندارد.
3ـ بنده از این مسایل اطلاع ندارم.