گروه پرسش احکام
کدرهگیری 966
تاریخ ثبت 1439/02/15
اهدای خون

بسم اللَه الرحم الرحیم
با سلام خدمت حضرت استاد آیا اهدای خون (به همین طریقی که در سازمان انتقال خون انجام میشود) برای سالک :
1. ضرر دارد؟
2.در راه سلوک مؤثّر است؟
3.بی تاثیر است؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.