گروه پرسش احکام
کدرهگیری 968
تاریخ ثبت 1439/02/15
تغییرجنسیت

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم نظر جنابعالی در مورد تغییر جنسیت چیست؟ایا امکان دارد ادله فقهییه آن را بیان نمائید؟
هو العالم
آنچه از آیات شریفه و احادیث استفاده می شود اصل خلقت انسان یا بر مذکّر بودن و یا بر مؤنث بودن است. امّا در هنگام تولّد ممکن است بصورت مشتبه خارج از این دو قسم باشد، پس در عالم خلقت انسان موجودی خارج از مذکّر و مؤنّث نیست. بنابراین افراد مشتبه در اصل و اساس خلقتشان یا مذکّرند یا مؤنّث و اگر توسّط اختبارات مشخّص شد که به کدام طرف ترجیح دارد اشکالی ندارد که انجام پذیرد، و این در واقع تغییر نیست.
ا
دامه پاسخ در سؤالات مرتبط