گروه پرسش احکام
کدرهگیری 970
تاریخ ثبت 1439/02/15
سقط جنين

در صورت تشخيص خطر از سوي پزشك براي مادر در ماه دوم حكم چيست؟
هوالعلیم
طبق دستور پزشک باید عمل کرد.