گروه پرسش احکام
کدرهگیری 971
تاریخ ثبت 1439/02/15
رطوبتی که مشابهت با منی دارد چه حکمی دارد.

رطوبتی که مشابهت با منی دارد و غالباً پس از ادرار بدون شهوت و بدون جهش از انسان دفع می شود چه حکمی دارد؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم پاک است.