گروه پرسش احکام
کدرهگیری 972
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتزاق نوزاد از شیر مادربزرگش

اگر نوزادی بنابه هر دلیلی برای مدتی از شیر مادربزرگش (پدری ومادری)بخورد،آیا اشکال دارد؟آیا پدرو مادرنوزاد به هم حرام می شوند؟آیا حرام ابدی اشت؟
هوالعلیم
نباید بخورد.