گروه پرسش احکام
کدرهگیری 974
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه برخورد با مجانین در مسجد

آمدن فرد عقب مانده به مسجد و دست زدن آن فرد به قرآن با دست های کثیف و لمس آیه های قران چه حکمی دارد آیا او را نباید به مسجد راه داد؟
هوالعلیم
کاری که موجب هتک حرمت مسجد و قرآن شود نباید انجام داد.