گروه پرسش احکام
کدرهگیری 975
تاریخ ثبت 1439/02/15
اشتغال به امور دیگر در محل کار

سلام علیکم.
اگر شخصی در زمان کار اداره خودکه ماهانه حقوق ثابتی هم دارد اگر بعضی وقتها در زمان فراغت خودمشغول کار دیگری شودوبه کاراصلی هیچ لطمه ای واردنشودآیا مانعی دارد؟وآیا درآمدی هم که از کاردوم می گیردحلال است؟ باتشکر التماس دعا
هو العلیم
اشکال ندارد.