گروه پرسش احکام
کدرهگیری 978
تاریخ ثبت 1439/02/15
فحش دادن به افراد

با سلام نظر فقهی شما در رابطه با فحش دادن یا حتی دادن نسبت بیماریهای نامناسب به دیگران چیست ؟
هوالعلیم
حرام است.