گروه پرسش احکام
کدرهگیری 979
تاریخ ثبت 1439/02/15
احترام پدر و مادر

بسم اللَه الرحمن الرحیم با تشکر فراوان از شما وظیفه فرزندی که خود متاهل است و فرزند دارد در برابر پدری که با زیارت رفتن کربلا و مکه مخالف است چیست؟ آیا من چون می دانم قلبا راضی نیست نباید تا آخر عمر زیارت کربلا برم؟ همسرم هم که بسیار مشتاق است به خاطر من نرفته می گوید که حتما می خواهد با مردش برود من باید چه کار کنم ؟
هوالعلیم
اگر عدم رضایت ناشی از نگرانی به مسایل امنیتی است خوبست رفع نگرانی شود و اگر به جهت معاندت با مسائل دینی و اعتقادی است اشکالی ندارد.