گروه پرسش احکام
کدرهگیری 980
تاریخ ثبت 1439/02/15
اطاعت از امر پدر

سلام من دانشجو هستم.باچند نفر از دوستانم خانه گرفتم وضع مالی من از آن ها بهتر است به همین دلیل سعی میکنم بیشتر خرج ها را من انجام دهم تا عدالت بیشتر انجام شود اما پدرم مخالف است به نظر شما باید چه کار کنم؟
هوالعلیم
مخالفت با پدر صحیح نیست.